Logo1

Algemene voorwaarden ’t Vijfde Seizoen

Artikel 1 - Definities

1.1 Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de leverancier, ter zake van door leverancier te leveren diensten of te verkopen en te leveren zaken.

1.2 Klant

Iedere partij (waaronder begrepen consumenten) die een overeenkomst aangaat met de leverancier, ter zake van door leverancier te leveren diensten of te verkopen en te leveren zaken.

1.3 Leverancier

De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt.

1.4 Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de leverancier

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor:

’t Vijfde Seizoen B.V.
Handelsnamen: ’t Vijfde Seizoen, Moestuingemak, Tuinkasgemak
Hoofdstraat 40
5255 AG HERPT
KvK nummer : 80494498
Btw-nummer : NL861691969B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de leverancier en op alle overeenkomsten van leverancier met klant alsmede op de uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de leverancier zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.2 Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Een overeenkomst komt tot stand indien leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering is begonnen. Leverancier is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden de leverancier niet.

Artikel 5 - Conformiteit

Conform de wettelijke regeling, dient de afgeleverde zaak te beantwoorden aan de overeenkomst.

Alle afbeeldingen, foto's -en daarop aanwezige (decoratieve) zaken-, kleur(echtheid -zoals bijvoorbeeld bij natuurproducten-), beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen (onder andere op de internetsite van leverancier), dienen ter illustratie en gelden slechts bij benadering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en binden leverancier niet. Alle opgaven door leverancier van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Leverancier kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Klant dient de overeenstemming met door leverancier opgegeven of met leverancier overeengekomen getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de zaken zoveel mogelijk te controleren.

Artikel 6 - Prijzen

6.1 Alle prijzen op de websites, brochures en prijslijsten zijn onder voorbehoud van type, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van type, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.2 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 9 of 21% BTW, tenzij anders aangegeven. Op verzendingen van bestellingen kunnen verpakkingskosten en transportkosten van toepassing zijn.

Artikel 7 - Levering

7.1 Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de klant aan leverancier kenbaar heeft gemaakt. De producten worden alleen afgeleverd indien het adres zich bevindt nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor vrachtverkeer.

7.2 Aan de leveringsplicht van de ‘t Vijfde Seizoen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ‘t Vijfde Seizoen geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

7.3 Bij de levering van pallets geldt het volgende: de levering gebeurt met grote vrachtwagens. Het adres moet daarom goed bereikbaar zijn. Is dat (tijdelijk) niet het geval dan is de klant verplicht dit tijdig te laten weten en de levering uit te stellen en/of te cancelen. Bij het nalaten hiervan zijn de ontstane vervoerskosten voor rekening van de klant. De chauffeur voldoet aan de leveringsplicht als hij de pallets voor de deur aflevert: op de stoep of op de straat. Sommige chauffeurs zijn bereid - indien mogelijk en bij beschikking over de juiste apparatuur - de pallets op een oprit of een andere plek te zetten maar dit is altijd goodwill van de chauffeur en nooit een verplichting. Vervoer over grind, drempels of andere obstakels is vanwege het gewicht van de pallets niet mogelijk. Indien de klant niet thuis of telefonisch bereikbaar is - zal de pallet op de meest logische plek gelost worden. Indien de chauffeur aangeeft dat dat niet kan, wordt de pallet weer meegenomen. De extra vervoerskosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de klant.

7.4 De levertijd verschilt per artikel. De gepubliceerde levertijden zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor aanvullende informatie rondom levertijden kunt u het beste contact opnemen met de leverancier. De onmogelijkheid van levering van een besteld product zoals bedoeld in lid 2 verplicht leverancier niet tot enige schadevergoeding en geeft klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft leverancier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding.

8.2 Van overmacht is onder meer (doch niet uitsluitend) sprake in de volgende gevallen: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, oponthoud bij douane, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door leverancier onvoorziene problemen bij productie of transport, alsmede elke omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van leverancier afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door leverancier zijn ingeschakeld.

8.3 Indien leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 – Montagevoorwaarden

Indien de klant ervoor kiest de geleverde producten door ’t Vijfde Seizoen te laten installeren en monteren zijn de montagevoorwaarden van ’t Vijfde Seizoen van toepassing. Deze worden de klant voor bestelling van de producten expliciet aangeboden en dienen ook vooraf door de klant te worden geaccepteerd. Orders die geplaatst worden zonder expliciete akkoordverklaring door de klant kunnen door ’t Vijfde Seizoen worden geweigerd.

Artikel 10 – Betaling

’t Vijfde Seizoen behoudt het eigendom van alle door hem geleverde zaken, totdat klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Bij bestellingen via de website accepteert leverancier betaling vooraf per bank (iDEAL), contant bij afhalen of onder rembours, en andere betaalwijzen die op de website worden aangegeven, tenzij anders overeenkomen. Bij betaling vooraf per bank kunnen orders pas in gang gezet worden als de betaling binnen is, tenzij anders overeengekomen. Leverancier is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. Alle kosten met betrekking tot de eventuele incassoprocedures, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van klant.

Artikel 11 - Garantie

11.1 ‘t Vijfde Seizoen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

11.2 De garantietermijn van ‘t Vijfde Seizoen komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ‘t Vijfde Seizoen is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

11.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Hierbij dient de klant na te gaan of het afgeleverde correspondeert met hetgeen is besteld, o.a. te weten;

  • of de juiste zaken zijn afgeleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of (indien deze ontbreken) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of (handels)doeleinden.

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan ‘t Vijfde Seizoen) deze gebreken binnen drie dagen te melden aan de klantenservice van ‘t Vijfde Seizoen.

11.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

11.5 Indien klachten van de klant door ‘t Vijfde Seizoen gegrond worden bevonden, zal ‘t Vijfde Seizoen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ‘t Vijfde Seizoen en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ‘t Vijfde Seizoen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ‘t Vijfde Seizoen gedekte bedrag.

11.6 Iedere aansprakelijkheid van ‘t Vijfde Seizoen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. ‘t Vijfde Seizoen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

11.7 Deze garantie geldt niet indien:

  • zolang de klant jegens ‘t Vijfde Seizoen in gebreke is;
  • de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ‘t Vijfde Seizoen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 vermelde garantieverplichting. Behoudens het bepaalde in artikel 11 is elke aansprakelijkheid van leverancier, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens leverancier (uitgezonderd opzet of bewuste roekeloosheid van door leverancier ingeschakelde hulppersonen).

12.2 Indien de Rechter mocht oordelen dat artikel 12.1 niet in de weg staat aan aansprakelijkheid van leverancier, beperkt de aansprakelijkheid van leverancier zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de door leverancier geleverde zaak c.q. dienst waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van leverancier een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

12.3 Klant is gehouden leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met klant is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).

Artikel 13 – Herroepingsrecht

13.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ‘t Vijfde Seizoen heeft teruggezonden, is de koop een feit.

13.2 De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij ‘t Vijfde Seizoen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

13.3 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

13.4 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ‘t Vijfde Seizoen er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

13.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Herroepingsrecht geldt ook niet voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld e-boeken of andere digitale downloads. Ook pallets en zakken Makkelijke Moestuin-mix, vermiculiet en compost vallen niet onder het herroepingsrecht. Dat heeft te maken met de RHP-regelgeving omtrent substraten en potgronden.

Artikel 14 – Annulering en schadeloosstelling

Behoudens het hiervoor genoemde herroepingsrecht van consumenten, is een klant niet gerechtigd om een gegeven order te annuleren. Indien de klant een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle door de annulering door leverancier geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle met het oog op de uitvoering van de betreffende order door leverancier gemaakt kosten, de werkzaamheden van leverancier en de winstderving van leverancier, te vermeerderen met btw.

Artikel 15 – Conversie

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, danwel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 16 - Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij ‘t Vijfde Seizoen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ‘t Vijfde Seizoen. ‘t Vijfde Seizoen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacyverklaring. ‘t Vijfde Seizoen respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. ‘t Vijfde Seizoen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat aanwijzingen hoe u zich van deze lijst kunt laten verwijderen.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de leverancier en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Wijziging/afwijking

De leverancier behoudt te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen, danwel om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.